O nás

Hornozemplínske osvetové stredisko (ďalej HZOS) vo Vranove nad Topľou je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Jeho činnosť vychádza  zo Zákona č. 189/2015 Z.z. o osvetovej činnosti, zo Zriaďovacej listiny PSK /z 1.4.2002/ a svojho Organizačného poriadku.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností ako prirodzených tvorivých aktivít brániacich šíreniu napätia a prípadne rozvoju negatívnych spoločenských javov.

HZOS sídli v trojpodlažnej budove. Na prízemí sú kancelárie a výstavná sieň, kde sa ročne pripraví priemerne 12 výstav rôzneho žánru, ktoré navštívi okolo 6 tis. návštevníkov. Na prvom podlaží sú klubové priestory, ktoré slúžia na rôzne jednorazové a cyklické vzdelávacie a záujmové podujatia, rovnako na jednorazové prenájmy.