Mesiac Október v kluboch

Oct 31, 2019

Po horúcich letných dňoch prišli dni chladné - dni jesene. A tak ako jeseň aj ľudský život je pestrý a krásny, ako pestré farby jesene. Život je kvet plný vône. Život je cesta radosti, starosti, žiaľu, ale aj lásky človeka k človeku. Na tvárach ľudí sa strieda úsmev so slzami. Veď boli dni radosti, ale bol aj smútok. Skláňame sa v úcte pred rokmi seniorov, ktoré boli naplnené činmi. Jesenný mesiac - október je výnimočný. Je to mesiac oslavy krásneho životného obdobia. Úcta k starším je úctou k životnej skúsenosti, múdrosti, k pamäti, k hodnotám, ktoré zosobňujú identitu každého človeka. Už tradične býva zvykom osláviť tento sviatok v obciach, ale aj v kluboch dôchodcov.
Vybrali sme zopár podujatí:

3.10. 2019- SZZP Vranov n. T. - Sever (predsedníčka Elena Kopsová).
Miesto: Oáza Vranov n. T.
Prišli im blahoželať deti zo ZŠ JUH. Programom sprevádzala Valika Nadzamová, ktorá privítala zástupcu primátora mesta Vranov n. T. Milana Tkáča a vedúcu Oddelenia organizačného a soc. služieb MsÚ vo Vranove n. T. Mgr. Katarínu Gállikovú.

8.10.2019 - SZZP Vranov n. T. - Stred (predsedníčka Mária Mudráková).
Miesto: Oáza Vranov n. T.
Kultúrny program im vyplnili deti z MŠ Sídl. II Vranov n. T. a báseň predniesla Božena Dončáková.

10.10.2019 - MO JDS vo Vranove n. T. (predsedníčka Angela Zubková).
Miesto: Oáza Vranov n. T.
Pozvanie prijal primátor mesta Ing. Ján Ragan. Program otvorila a viedla Hilda Šanovská, prihovorila sa Ing. Katarína Sabolčáková. S básňou z vlastnej tvorby vystúpila Mária Hladká. Kvetom boli odmenené jubilujúce členky organizácie, ktoré v druhom polroku oslávili okrúhle životné jubileum. Pozdraviť ich prišli aj deti z DFS Cifroško. Blahoželanie pridal aj Mgr. Peter Kocák. O dobrú tanečnú zábavu sa postaral Marek Pinkoš.

16.10.2019 - Okresné stretnutie členov JDS (predsedníčka OO JDS Ing. K.Sabolčáková).
Miesto: Kultúrny dom Sačurov.
Popoludnie im spríjemnili deti z MŠ a spevácke skupiny, ktoré pôsobia v tejto obci. Oľšavanka, Sačurovské nevesty a chlopi a vystúpili deti z DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II vo Vranove n. T.

20.10.2019 - ZO JDS Sačurov (predseda Pavol Dobranský).
Miesto: Kultúrny dom Sačurov.
Krátkym pásmom sa predstavili deti z MŠ a nedeľné popoludnie vyplnila MSSk Parobčaci. Skupinu tvorí 6 členov. Pochádzajú z Brekova, Ptičia, Udavského a Humenného. Vo svojom repertoári majú zemplínske, šarišské, rusínske a ukrajinské piesne, ale aj autorské piesne Matúša Pavelčáka, ktoré sú iste blízke aj Vášmu srdiečku.

22.10.2019 - ZO SZTP (predseda Magdaléna Obrinová).
Miesto: Oáza Vranov n. T.
V duchu hesla „Úcta a rešpekt prinášajú pokoj do duše a lásku do srdca“ sa nieslo stretnutie členov tejto základnej organizácie. Riaditeľ MsDk Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý ako hosť prijal pozvanie, sa s úctou sklonil pred múdrosťou prežitých rokov všetkých prítomných. Pripomenul, že aj on je vo veku, kedy sa zamýšľa nad úctou a rešpektom k životu. Báseň predniesla Aurélia Maťašová. Kultúrny program vyplnili členky základnej organizácie piesňami za hudobného sprievodu Evky Mihalčinovej a po krátkej úprave zovňajšku, zarepovali pieseň „Trampoty s trabantom“ v hlavnej úlohe Magdalény Obrinovej. Toto úsmevné spevácke vystúpenie vyčarilo na skúsenosťami poznačených tvárach úsmev a vnieslo do podujatia dobrú náladu, ku ktorej prispel aj DJ Maťo Gočík.

23.10.2019 - ZO SZZP Sídl. 1. Mája vo Vranove n. T. (predsedníčka Margita Salašovičová).
Miesto: Oáza Vranov n. T.
Kultúrny program im vyplnili deti z DFS Cifroško. Pozvanie prijal riaditeľ Sociálnej poisťovne vo Vranove n. T. Mgr. Štefan Hreha a Mgr. Katarína Gáliková z MsÚ vo Vranove n. T.

27.10.2017 - ZO JDS Nižný Hrušov (predseda Juraj Barkóci). V tento deň si členovia z tejto najväčšej základnej organizácie JDS v okrese prišli do Kultúrneho domu vypočuť pesničky v podaní MSSk Hrušovčan, ŽSSk Komanička zo Zámutova a zatancovali im deti zo ZŠ. Programom ich sprevádzala učiteľka MŠ Jana Babjačková.

27.10.2017 - V priestoroch viacúčelovej miestnosti MŠ obce Kučín si pre svojich starkých prichystali kultúrny program deti z MŠ, tancom a spevom ich prišli pozdraviť folklóristi z FSk Lipovec, prihovoril sa starosta obce Michal Mantič, darčekmi boli odmenení jubilanti obce. Kultúrny program uvádzala Mgr. Zuzana Grobárová, riaditeľka MŠ. Seniori prežili pekné popoludnie v kruhu známych a susedov. Mesiac október by mal byť pre nás všetkých výzvou, ako si uctiť starších ľudí a poďakovať sa im za ich prácu, pomoc a lásku, ktorú nám každodenne rozdávali a rozdávajú.


Napísané: Oct 31, 2019